Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 15/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane, i wypłaty wsparcia indywidualnego dla pracowników i osób wykonujących prace na podstawie umów zlecenia na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2014-2015