Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 5/2013 Rektora UKSW z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.